Wilt u adverteren?

Op woensdag 13 oktober 2021 zijn er van 9:30 uur tot 22:00 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022.

Financiën
Provinciale Staten spreken 13 oktober over zowel de Najaarsnota 2021 als de Begroting 2022. In de Najaarsnota is bepaald of de uitgaven hetzelfde blijven als begroot in de Begroting van 2021 of meer of minder worden. Een volledig overzicht van wijzigingen is te vinden op https://begrotingscyclus.gelderland.nl/document/2021/Najaarsnota/

In het Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ staan de doelstellingen die zijn vertaald in prioriteiten in de Perspectiefnota 2022. De Begroting 2022 vertelt hoe het college komend jaar gaat werken aan de in de Midterm Review afgesproken ambities. De Begroting is in te zien via: https://begrotingscyclus.gelderland.nl/document/2022/Begroting/.

Verzoek kapitaalversterking Alliander
Alliander verzoekt Provinciale Staten om een kapitaalversterking van €600 miljoen. Dit verzoek doet Alliander omdat de energietransitie versnelt. Dit leidt tot meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg hiervan moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld. Dit vergt grootschalige investeringen in haar netten en Alliander verwacht dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen jaren.

Woonfonds Gelderland
Het college wil een Woonfonds Gelderland opzetten om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen, een van de doelstellingen uit het Actieplan Wonen. Als Provinciale Staten hiermee instemmen zal het college in een later stadium een nader uitgewerkt plan inclusief een ontwerpverordening voor zo’n fonds ter vaststelling voorleggen aan Provinciale Staten.
Bij dit onderwerp is geen inspraak mogelijk omdat het een vervolgbijeenkomst is.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 13 oktober is te vinden op gelderland.nl/sis.

Inspreken
Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 11 oktober, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.
Het geluid van alle vergaderingen wordt uitgezonden via Statenlive. Www.gelderland.nl/statenlive.

De Rozet