Wilt u adverteren?

10 november besluiten Provinciale Staten over de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022. Ook over de Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof wordt besloten.

Financiën
Op 10 november besluiten Provinciale Staten over zowel de Najaarsnota als de Begroting 2022. In de Najaarsnota is bepaald of de uitgaven hetzelfde blijven als begroot in de Begroting van 2021 of meer of minder worden. Een volledig overzicht van wijzigingen is te vinden op https://begrotingscyclus.gelderland.nl/document/2021/Najaarsnota/

In het Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ staan de doelstellingen die zijn vertaald in prioriteiten in de Perspectiefnota 2022. De Begroting 2022 vertelt hoe het college komend jaar gaat werken aan de in de Midterm Review afgesproken ambities. De Begroting is in te zien via: https://begrotingscyclus.gelderland.nl/document/2022/Begroting/.

Uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof 2021- 2025
Provinciale Staten stellen de beleidskaders vast waarbinnen de provincie maatregelen wil nemen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Deze maatregelen moeten leiden tot een nieuwe balans tussen welvaart en draagkracht van de natuur. In de Uitvoeringsagenda staan de maatregelen waarop de provincie gaat inzetten en waaraan tientallen organisaties uit de sectoren bouw, landbouw, mobiliteit, industrie, natuur, waterschappen en gemeentelijke regio’s zich hebben verbonden. Dit moet voor elke sector leiden tot een vermindering van de uitstoot van stikstof met 25% in 2025.

Verzoek tot kapitaalversterking Alliander
Provinciale Staten besluiten over een verzoekt tot kapitaalversterking van Alliander. Dit verzoek doet Alliander omdat de energietransitie versnelt. Dit leidt tot meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg hiervan moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld. Dit vergt grootschalige investeringen in haar netten. Provinciale Staten besluiten over een kapitaalversterking in de range van € 268 tot € 335 miljoen.

De volledige agenda van de Statenvergadering en bijbehorende stukken is te vinden op gelderland.nl/sis.

De Rozet