Wilt u adverteren?

Op woensdag 24 november 2021 kunnen inwoners van Gelderland inspreken over het Regionaal Waterprogramma (RWP) 2021-2027 ‘Water Stuurt’ tijdens een hoorzitting. Woensdag 1 december zullen de Statenleden gaan oordelen over het Regionaal Waterprogramma, zodat Provinciale Staten er op 15 december een besluit over kunnen nemen.

De Waterwet geeft de wettelijke basis voor het planstelsel op het terrein van het waterbeheer, waaronder het provinciale RWP. De plancyclus is zes jaar, de huidige plancyclus eindigt eind dit jaar. Om die reden wordt nu het volgende RWP voorbereid. Het voorliggende Regionaal Waterprogramma wordt vastgesteld als een waterplan onder de Waterwet en wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet door overgangsrecht een van de drie verplichte provinciale programma’s onder de Omgevingswet. Naast dit Regionaal Waterprogramma is er ook het Beleidsprogramma Water. Het nu voorliggende Regionaal Waterprogramma is een uitwerking van het Beleidsprogramma Water, waarmee de provincie invulling geeft aan de wettelijke verplichting.

Het plan en bijbehorende stukken staat in het Stateninformatiesysteem.

Wilt u uw mening over het RWP kenbaar maken en deelnemen aan deze digitale bijeenkomst vanaf 15.00 uur? Meld u zich dan voor maandag 22 november, 12.00 uur aan bij griffie@gelderland.nl. Op dinsdag 23 november wordt de link naar de hoorzitting toegestuurd. Iedere inspreker krijgt vijf minuten spreektijd, waarna de aanwezige Statenleden nog verhelderende vragen kunnen stellen. De hoorzitting komt in de plaats van het inspreekrecht bij de oordeelsvorming op 1 december.

De Rozet