Wilt u adverteren?

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat lijkt nog ver weg, maar nu al werken politieke partijen aan hun partijprogramma’s. Gemeenten nemen veel beslissingen die grote invloed hebben op de natuur. Vogelbescherming wil graag dat de natuur meetelt, zowel in het maken van plannen, als dadelijk in het stemhokje. Daarvoor biedt de organisatie burgers die dat ook vinden handvatten om politiek en bestuur te benaderen, zoals een gratis online workshop op 28 en 29 juli.

De 352 gemeenten in Nederland spelen vaak een grote rol als het gaat om kwaliteit van het groen in stad en dorp, als ook de natuur in de omgeving. Denk aan het verschil tussen een natuurvriendelijke oever in het park met zingende kleine karekieten, of een strakke beschoeiing zonder rietkraag én zonder leven. Een bloemrijke berm vol insecten, of een kaal gemaaide berm. Gif, of gifloos beheer van openbaar groen. Wel of geen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Zomaar enkele voorbeelden waar de gemeente en dus de gemeenteraad over beslist.

352 oproepen voor de natuur

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 roept Vogelbescherming alle gemeenten op om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan vogels en natuur in hun gemeente beschermd of hersteld wordt. En dat geldt niet alleen in natuurgebieden maar ook – juist – daarbuiten. Overál zijn maatregelen nodig: in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden. Heel gewone soorten planten en dieren verdwijnen op steeds meer plaatsen, vooral buiten de beschermde natuurgebieden. Denk aan de eens zo gewone kievit. Na spreeuw en huismus neemt nu ook de merel in aantal af, zo blijkt uit tellingen.

Natuurinclusiviteit

Bij elk besluit, groot of klein, zou ‘natuurinclusiviteit’ volgens ons het uitgangspunt moeten zijn. Dat betekent dat natuur een belangrijke factor is om mee te wegen bij gemeentelijke beslissingen. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.

Een natuurrijke gemeente zorgt voor een fijnere leefomgeving voor bewoners (en vogels!). Dit is wel gebleken in de coronacrisis. Zeer veel mensen trokken naar de natuur vlak bij huis voor hun ontspanning. Een overgrote meerderheid van 89% van de Nederlanders vindt nu ook dat uitbreiding van groen en natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft uitgevoerd. Betrekken van de natuur biedt ook oplossingen voor de grote, hedendaagse problemen op het gebied van biodiversiteit en klimaat en draagt bij aan de volksgezondheid en een duurzame economie.

Workshops

De tijd dringt, overal wordt deze zomer nu al gewerkt aan de programma’s van politieke partijen, waarin zij de plannen voor hun gemeenten presenteren. Burgers kunnen helpen om de gemeentelijke politiek te beïnvloeden, bijvoorbeeld door met een goede inbreng voor de verkiezingsprogramma’s te komen. Om iedereen die dat wil hierbij te helpen biedt Vogelbescherming Nederland op 28 en 29 juli a.s. twee digitale workshops aan. Over gemeentepolitiek en over hoe de burger de belangen van de natuur kan behartigen is er een inleidende workshop. Kijk daarvoor op www.vogelbescherming.nl en zoek op ‘workshop gemeentelijke politiek’. Voor de meer ingewijden is er ook een workshop, zoek daarvoor op ‘workshop gemeenteraadsverkiezingen 2022’.

De Rozet